Träd skapar oberoende

Utan kunskap om ett hållbart jordbruk finns ingen grund för ett långsiktigt oberoende. Därför arbetar Vi-skogen i partnerskap med att stärka lokala bondeorganisationer i östra Afrika. En kunskapsbank byggs upp och lever kvar i området utan att bönderna är beroende av att Vi-skogen är på plats. Vi säkerställer att våra partners är rustade för att kunna planera, leda och följa upp arbetet med att utbilda bönder i hållbart jordbruk och agroforestry.

Vi-skogen går bara in i partnerskap med organisationer som är demokratiska och som arbetar jämställt. Rådgivare utbildas inom organisationen, som i sin tur utbildar sina medlemmar. Med en fungerande bondeorganisation bakom sig kan familjerna bli självförsörjande och barnen kan gå i skolan. Ett viktigt steg för stabilitet och oberoende.