Frågor och svar

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser från affärsverksamhet i Nord kompenseras genom att koldioxid binds eller minskas på en annan plats. Det kan ske genom att fler träd planteras eller genom investeringar i förnyelsebar energi, energieffektivisering eller köp av utsläppsrätter. Klimatkompensation genom trädplantering innebär att träden tar upp motsvarande mängd koldioxid när de växer.

Varför ska man klimatkompensera?

Klimatet blir allt varmare på jordens yta. Det beror främst på att vi förbränner fossila bränslen som t.ex olja och kol. Vid förbränningen bildas koldioxid, en av de växthusgaser som bidrar till jordens uppvärmning. Atmosfärens växthusgaser släpper igenom kortvågig strålning från solen men absorberar delvis den långvågiga värmestrålning som jorden sänder ut. Detta gör att jordens lägre atmosfär värms upp och jorden blir allt varmare. Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder.

Världens rika länder har stått för merparten av dessa utsläpp historiskt och har därmed störst ansvar att minska dem. Det viktigaste är naturligtvis att minska sina utsläpp. Därför samarbetar Vi-skogen med företag som har ett eget ambitiöst miljöarbete och som aktivt arbetar med att minimera sina utsläpp, men de utsläpp som de inte kan eliminera vill alltfler kompensera för. Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar inte bara till att koldioxid tas upp från atmosfären genom de träd som planteras, de bidrar också till att människor som drabbas värst av klimatförändringarna får stöd att leva i ett förändrat klimat.

Vad innebär klimatkompensation genom Vi-skogen?

Genom Vi-skogens rådgivning kring trädjordbruk, s.k. agroforestry samplanterar bönder träd och grödor på sina marker. Vi-skogens syfte är att minska fattigdomen och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning via trädplanteringarna blir en positiv bieffekt. Genom agroforestry förbättras familjernas försörjning. Familjerna ökar sin produktion samtidigt som träden ger familjerna ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan företag frivilligt kompensera sina utsläpp genom trädplantering.

Vilka klimatkompenserar?

Vi-skogen samarbetar med företag som ingår i frivilliga åtagande att kompensera utsläpp genom Vi-skogens arbete. Det är inte en del av Kyotoavtalets Clean Development Mechanism eller den europeiska handeln med utsläppsrätter. Vi ser klimatkompensationen som en positiv del av en rad åtgärder inom ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan.

Är träd verkligen lösningen?

Nej, trädplantering är inte en slutlig lösning på den globala uppvärmningen, men det ger oss mer tid att byta till hållbara energikällor och att minska och effektivisera energianvändningen. Tid behövs eftersom växthuseffekten påverkar oss här och nu och omställningen av vår energianvändning är en långsam process. Vi-skogen samarbetar endast med företag som har ett ambitiöst eget miljöarbete och som aktivt arbetar för att minimera sina egna utsläpp. Det globala kolförrådet i vegetationen är 30 procent av allt kol i världens landekosystem. Avskogningen och förändring av markanvändning bidrar till ca 19 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, och jordbruket med ytterligare ca 14 procent jämfört bland annat med industrins 26 procent, transportens 13 procent och energianvändningens 24 procent. Därför är det centralt att ha med träd som en del av lösningen.

Har trädplantering någon miljöpåverkan?

Ja, bland annat genom att den förbättrar utarmad mark, motverkar erosionsproblem, förbättrar lokalklimatet, ökar tillgången på vatten i marken och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Genom att lokalbefolkningen får tillgång till virke och ved i trädplanteringen minskar trycket på naturskogarna där de tidigare tog ut vad de behövde. Vi-skogen förespråkar dessutom bara plantering av trädarter som har en positiv påverkan på miljön.

Finns det några sociala effekter av trädplanteringen?

Ja, Vi-skogens främsta syfte är att bidra till minskad fattigdom, ökad jämställdhet och en hållbar miljö kring Victoriasjön. Koldioxidbindning är en positiv bieffekt. Genom agroforestry förbättras böndernas produktion och familjernas försörjning. Träden ger ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Träden bidrar också till att människor blir mindre sårbara för klimatförändringarna. De nya odlingarna har bättre chans att klara sig under extrema väderförhållanden som torka och översvämningar. Genom certifieringen får bönderna dessutom betalt för den nytta träden gör för hela vår planet.

Hur säkerställs kolbindningen?

Vi-skogens klimatkompensation är certifierad. Det innebär att trädplanteringarna kontrolleras regelbundet så att kolbindningen säkerställs. När träd dör eller avverkas planteras nya. För att trädet ska kunna växa ordentligt gallras planteringarna. I Vi-skogens beräkning av den mängd koldioxid som lagras i träden, har vi tagit till ordentliga marginaler för att vara säkra på att inte lova mer än vad som kan uppfyllas. Certifieringen bygger på Verra. Det är ett system som dels garanterar en bestämd kolbindning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för både småbrukarna och naturområdet. Certifieringen utförs av en oberoende organisation.

Hur tar träd bort koldioxid ur atmosfären?

Kol är den viktigaste byggstenen i träd och när träden växer upp binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nya träd som planteras som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären.

Är klimatkompensation avdragsgillt?

Får en organisation/företag dra av sina kostnader för klimatkompensation? Svaret på frågan har varit osäkert., men 29 juni 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen som innebär att klimatkompensation blir avdragsgillt för alla svenska företag. Det krävs dock att klimatkompensationen syns i bolagets marknadsföring.

Läs gärna mer här!

Läs domen här.

Är klimatkompensation momsbelagt?

Ja, från 1 juli 2018 tillkommer moms på klimatkompensation via Vi-skogen.

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen