Hur vi räknar

Klimatkalkylatorns beräkningar är, i mån av tillgänglighet från myndigheter, forskning, statliga verk, och organ, baserade på emissionsfaktorer med enheten koldioxidekvivalenter (CO2e).

Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket. För att kunna jämföra olika gaser med varandra och beräkna ett totalt växthusgasutsläpp räknas de övriga växthusgasernas klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan. Exempelvis har växthusgasen metan en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP) som är 25 starkare än koldioxid. Ett metanutsläpp på 1 kg motsvarar alltså 25 kg koldioxidekvivalenter. Emissionsfaktorer i enheten koldioxidekvivalenter inkluderar därmed en större bredd av växthusgaser och beräkningarna reflekterar därmed i större utsträckning aktivitetens påverkan på klimatet.

Klimatkalkylatorns beräkningar är även, i mån av tillgänglighet från myndigheter, forskning, statliga verk, och organ, baserade på emissionsfaktorer inkluderar utsläppen av växthusgaser över hela livscykeln för en produkt/kWh/bränsle/etc. För exempelvis bränslen kallas detta well-to-wheel värden.

Där användaren inte har detaljerat underlag har antaganden gjorts utifrån svenska genomsnittsvärden. För mer information, se respektive beräkningsområde.
Klimatkalkylatorn är framtagen i syfte att hjälpa privatpersoner och företag beräkna och kompensera för sina växthusgasutsläpp över tidsperioden ett år. Det är dock fritt för användaren att kompensera för kortare tidsperioder, där det inte uttryckligen står att beräkningar kommer att reflektera en ettårsperiod.

För mer information om hur vi räknar, vänligen kontakta Jenny Wickström, jenny.wickstrom@viskogen.se.