Betalningsvillkor Klimatkompensation

VI-SKOGENS ÅTAGANDEN

 1. Vi-skogen har sedan år 2009 arbetat med kolinlagring. Syftet är att, bland annat genom att plantera mark och bruka jord enligt vissa metoder bidra till större motståndskraft mot klimatförändringar och tryggad livsmedelsförsörjning. Genom Vi-skogen får bönderna kunskap om hållbara jordbruksmetoder och implementerar dessa på sina egna gårdar. Metoderna, som t.ex. trädplantering och komposttäckning, återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, vilket i sin tur ökar familjernas intäkter. Metoderna förbättrar även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter (som torka och skyfall). Vidare lagras koldioxid in i träd och mark vilket bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Metoden bidrar även till andra positiva miljöeffekter såsom ökad fuktighet i marken och minskad erosion samt bevarande eller ökning av den biologiska mångfalden samt minskad avskogning av naturskogarna.
 2. Vi-skogen ska bedriva verksamhet som innebär klimatkompensation i form av trädplantering, agroforestry och hållbara odlingsmetoder (SALM= Sustaiable agriculture land management).
 3. Vi-skogens verksamhet är certifierad enligt Verfied Carbon Standard och är verifierad av extern part. Metoderna som används säkerställer en bestämd kolbindning samt garanterar additionalitet och permanens samt förhindrar dubbelräkning och läckage.
 4. Vi-skogen garanterar att de träd som planteras för aktuell klimatkompensation inte tillgodoser Vi-skogens övriga bidragsgivares intressen eller på annat sätt kommer tredje part till del.
 5. Vi-skogen ska genom ett, från parterna, oberoende marknadsregister (Markit Environmental registry, http://www.markit.com/product/registry) makulera de certifikat klimatkompensationen avser.[1] Marknadsregistret är transparant.[2]

EKONOMISKA RELATIONER

 1. Pris beror på antal ton koldioxidekvialenter kund önskar köpa. Priserna är inklusive moms (25 %).
 2. Kundvagnen visar det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

KUNDENS ÅTAGANDEN

 1. I samband med köp deklarerar även företaget/organisationen/föreningen också avsikten att klimatkompensationen ska förenas med att vidta andra åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser och därigenom minskar klimatbelastningen.
 2. Vid köp av över 1000 ton önskar Vi-skogen att företaget hållbarhetspolicy / klimatpolicy eller motsvarande skickas till Vi-skogen. Detta kan skickas till följande adress: givarservice@viskogen.se . Vi-skogen har även rätt att be företag/organisationer/kunder om dessa underlag.

ÅNGERRÄTT

 1. Kund har ångerrätt i 30 dagar efter det att betalning inkommit.

FORCE MAJEURE M.M.

 1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som är utanför partens kontroll och inte hade kunnat förutspå. Exempelvis men ej begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ändrad lagstiftning, konflikt eller blockad på arbetsmarknaden, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning
 2. Part som påkallar befrielse enligt punkt 4.1 ska utan dröjsmål underrätta den andre parten om omständigheten. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till er­sättning för direkta skador som hade kunnat undvikas.

 

[1] Önskar kund få en kopia på detta orginalutdrag tillkommer självkostnadspris. Observera att alla transaktioner under 20 ton samgrupperas i Markit. Individuella utdrag är således enbart möjligt vid köp över 20 ton.

[2] Önskar kund att vara anonym måste de uppge detta separat i ett mail till givarservice@viskogen.se