Hållbara jordbruksmetoder (SALM)

Vi-skogens lär ut agroforestry och hållbara jordbruksmetoder till småskaliga bönder enligt metodiken Sustainable Agricultural Land Management (SALM).

SALM är en metodik som hjälper bönder att anpassa sig till klimatförändringarna, minska sårbarheten, öka motståndskraften och öka skördar och inkomster. Dessutom leder den till ökad biologisk mångfald.

SALM omfattar flera olika hållbara jordbruksmetoder. I detta ingår bland annat agroforestry (samplantering av träd och grödor), kompostering, täckgrödor och hållbar energi. Eftersom metoden bygger upp organiska ämnen i marken, ökar även motståndskraften mot klimatpåverkan, som torka och skyfall, och hjälper till att lagra mer kol i jorden. Plantering av träd bidrar även till ved, frukt, djurfoder och skugga.

En viktig del i SALM är utbildning och implementering av hållbar vattenanvändning, vilket bidrar till minskad sårbarhet och ökad resiliens.