Policy för företagssamarbeten

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv. För att kunna nå vår vision behöver vi arbeta tillsammans med organisationer och företag som delar vår värdegrund. Genom våra företagssamarbeten mobiliserar vi fler aktörer i arbetet med Agenda 2030 och Parisavtalet och ökar vårt gemensamma bidrag.

Företagssamarbeten är en viktig del i vårt arbete med att samla in medel till våra lokala samarbetsorganisationer som bekämpar fattigdom och klimatförändringar på plats runt om i världen.

För att kunna nå vår vision om en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv ser vi att vi behöver ingå strategiska samarbeten med företag. Samarbetena hjälper oss att öka kännedomen om vår verksamhet i Sverige och samla in medel som finansiera vårt viktiga arbete mot fattigdom och klimatförändringar. Vi utformar innehållet tillsammans med varje företag och samarbetena kan exempelvis innefatta kommunikation, insamling av medel, klimatkompensation och insatser för att bidra till mer hållbara leverantörskedjor.

Vi arbetar gärna tillsammans med företag som visar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, har ett varumärke som förknippas med hållbarhet, och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.  Vi-skogen förbehåller sig rätten att utföra granskningar av de företag som önskar att ingå samarbeten med Vi-skogen. Dessa granskningar kan ske oberoende av företaget.[1]

För oss är det också viktigt att företaget bedriver sin verksamhet i linje med gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar och har ett intresse för långsiktigt hållbar utveckling samt fattigdomsbekämpning, utvecklings- och miljöfrågor.

Vi arbetar inte tillsammans med företag som har sin huvudsakliga näring i vapen, tobak, alkohol, narkotika, spel, pornografi, kärnkraft och uranbrytning, kolkraft och kolbrytning. Vi arbetar inte heller med företag som är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Vi förväntar oss att våra samarbetspartners står bakom och följer Global Compact’s tio principer för ansvarsfull företagande:

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5: Avskaffa barnarbete

Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Vi värnar om vårt varumärke och företag som samarbetar med oss har inte rätt att använda vårt varumärke eller logotyp utan tillstånd. Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka i sin tur baseras på omfattningen av samarbetet och företagets insats. Vi-skogen ska alltid ha möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med Vi-skogens värderingar eller arbetssätt.

Vi-skogen är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och innehar 90-konto.

[1] Granskningarna sker av publikt material