Nytt klimatinitiativ

Från vänster; Johanna Björklund, Agroforestry Sverige; Anders Malmer, professor SLU Global; Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen; Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Maria Ölund, projektkoordinator Focali; Madeleine Fogde, programchef SIANI. Foto: Marcus Lundstedt.
Från vänster; Johanna Björklund, Agroforestry Sverige; Anders Malmer, professor SLU Global; Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen; Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Maria Ölund, projektkoordinator Focali; Madeleine Fogde, programchef SIANI. Foto: Marcus Lundstedt.
Idag lanserar Vi-skogen, SLU Global, SIANI, och Focali ett nytt svenskt klimatinitiativ: Agroforestry Network. Nätverket ska bidra med kunskap om agroforestry, en klimat- och biståndsmetod som kan spela en viktig roll för att nå åtagandena i klimatavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål.

Att kombinera trädplantering och hållbart jordbruk, så kallad agroforestry, har på senare år lyfts fram som en av de främsta metoderna för en stark utveckling i fattiga länder, där klimatförändringarna redan är kännbara. En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad.

Agroforestry Network blir en plattform för att fler ska kunna tillämpa agroforestry i utvecklingsländerna. Initiativet ger svenska forskare och bistånds- och miljöorganisationer möjligheter till att dela erfarenheter och ”best practices”. På webbplatsen, www.agroforestrynetwork.org, samlas nyheter och forskning om användningen av agroforestry. På så vis skapas en faktabaserad kunskapskälla för beslutsfattare, näringsliv och allmänhet om metoden.

Med svensk forskning och mångårig fältpraktik i ryggen kommer Agroforestry Network att verka för att Sverige ska öka användningen av agroforestry som klimat- och biståndsinsats. Med rätt stöd kan agroforestry bli ett viktigt redskap för att nå åtagandena i klimatavtalet från Paris och FN:s globala hållbarhetsmål.

– Sverige har tagit på sig ledartröjan för att få världen att uppnå FN:s nya hållbarhetsmål till 2030. Genom Agroforestry Network kommer vi att arbeta för att agroforestry får spela en viktig roll i det arbetet. Att bönder planterar träd på sina gårdar är en effektiv metod för att både bemöta klimathotet och att bekämpa fattigdom, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

– Agroforestry och ökad trädplantering är mycket viktigt för restaureringen av sargade landskap i utvecklingsländer. Denna landskapsrestaurering, och hållbar intensifiering av lantbruket, har en central roll för ett antal av FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030, som utrotandet av fattigdom och hunger för en växande befolkning, för motverkande av, och anpassning till, klimatförändringar, samt för hushållning med vatten, säger Anders Malmer, professor och föreståndare för SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Inom forskningsnätverket Focali, med fokus på internationella skogs, klimat- och försörjningsfrågor, finns många forskare med rik erfarenhet av agroforestry från olika delar av världen. Vi ser fram emot att ha ett närmare utbyte med biståndsaktörer genom Agroforestry Network, så att denna kunskap, kring nyttor såväl som utmaningar, kommer till användning, säger Maria Ölund, projektkoordinator på Focali.

– Idag svälter cirka 790 miljoner människor och ett av de viktigaste hållbarhetsmålen är att utrota hungern till 2030. Jordens småbrukare bidrar till 75 procent av jordens livsmedelsförsörjning idag och måste öka sin produktion under de stora utmaningar som klimatförändringarna innebär. Kunskap och innovativa odlingssystem som agroforestry kommer att bli avgörande för att småbönder ska kunna klimatanpassa matproduktionen. I Sverige finns kunskap för att utveckla innovativa odlingssystem och samarbeten, säger Madeleine Fogde, programchef SIANI.

Om agroforestry och Agroforestry Network: www.agroforestrynetwork.org
Agroforestry Network initierades av biståndsorganisationen Vi-skogen, som arbetat med agroforestry runt Victoriasjön i flera decennier. Medgrundare är SLU Global, som forskar om agroforestry, jordbruksnätverket SIANI och forskningsnätverket Focali. Agroforestry, att plantera träd på jorddbruksmark, gör att annars utarmade jordar kan generera dubbelt så stora skördar. Träden gör att jorden hålls näringsrik och fuktig även under långvariga torrperioder, och binder jorden när det regnar intensivt så att skördarna inte spolas bort. Agroforestry minskar även avverkningarna av naturskog, skyddar landskap mot erosion och jordskred och ökar jordens koldioxidbindning markant, visar forskning.