Trädplantering

Vi-skogen arbetar med hjälp till självhjälp: vi utbildar småskaliga bönder i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania i trädplantering.

Bönderna får – genom ditt stöd och vår utbildning – en möjlighet att ta sig ur fattigdom, äta sig mätta och skicka barnen till skolan, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö på både kort och lång sikt.

Trädplantering

REN LUFT BÖRDIG JORD DJURFODER SKYDD MOT JORDEROSION VED OCH BYGGMATERIAL MAT OCH MEDICINER SKUGGA FIXERAR KVÄVE + + + + + + + +

Ren luft

När träden växer binder de kol via fotosyntesen. På så vis fungerar nyplanterade träd som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären.

Bördig jord

Löv som faller till marken gör att fukten bevaras i den annars torra jorden. Vatten är en förut-
sättning för att växter och andra grödor ska må bra.

Djurfoder

Välmående boskap är en förutsättning för att människor och gårdar ska klara sig själva. Trädens löv ger näringsrikt foder till djuren, vilket bland annat gör att de kan producera mer mjölk.

Skydd mot jorderosion

Vid jorderosion kan ett enda häftigt regn spola bort den näringsrika jorden och förstöra matproduktionen för lång tid framöver. Planteringen av träd skyddar jorden från regnet och gör att jorden stabiliseras, vilket minskar riskerna.

Ved och byggmaterial

Träd ger brännved till matlagning och timmer till att bygga bostäder med. Trycket på naturskogarna blir inte lika hårt, vilket minskar avskogningen. Träd gör det även möjligt för en jordbruks-
familj att skapa produkter som kan säljas på den lokala marknaden.

Mat och mediciner

Träd ger foder till djuren, vilket i sin tur ger mat och mjölk på köksborden. Träd ger även näringsrika fikon, mangofrukter och möjliggör produktion av honung. Vissa träd kan till och med ha medicinska egen-
skaper i form av blad och bark som är antiseptiska, inflammationshämmande eller febernedsättande.

Skugga

Växterna runt ett träd får skydd mot såväl brännande sol som kraftig vind. Det gör att vattnet bevaras längre i jorden och att växter kan växa bättre.

Fixerar kväve

Vissa träd och buskar bidrar med en naturlig kvävefixering i jorden. Det leder till att grödor i närheten av träden växer bättre. Planteringen av kvävefixerande träd i kombination med grödor ökar tillgången till mat.

Terrasser, Rwanda. Foto: Lisa Brunzell

Träd skapar hållbarhet

Klimatförändringarna slår hårdast mot fattiga bönder i östra Afrika – människor som redan lever utan några marginaler. Regnen kommer inte när de brukar, och när de väl kommer är de så kraftiga att de riskerar att förstöra grödorna och spola med sig det bördiga jordlagret – jord som aldrig kommer tillbaks, utan spolas ut i vattendragen.

Men bönderna kan skydda sig mot klimatförändringarnas negativa effekter. Genom trädplantering och agroforestry kan bönderna fortsätta att utveckla sitt jordbruk, trots torka och översvämningar, och metoden säkrar familjernas tillgång till mat.

Regina Nsabimana. Foto: Edward Echwalu

Träd minskar fattigdom

Med ökade skördar får familjerna ett överskott som de kan sälja. Genom att organisera sig i spar- och lånegrupper kan bönder spara delar av vinsten från gården och investera i sina verksamheter. Vi-skogen utbildar familjer i hur de kan få bättre ekonomi genom investeringar, produktutveckling och kunskap om den lokala marknaden.

John Oruko och Benta Muga. Foto: Linda Andersson

Träd skapar jämställdhet

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Bristen på jämställdhet innebär att de inte har makt och inflytande över sina egna liv.

Vi-skogen arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv i allt vi gör. Anledningen är enkel: att se till att kvinnor har samma rättigheter som män är inte bara en rättvisefråga, det är även effektiv fattigdomsbekämpning. Omkring 70 procent av världens fattigaste är kvinnor. När kvinnor får samma tillgång till utbildning och resurser som män ökar skördarna.

 

 

 

Genetruda Uwamariya och Dorothee Mukashema. Foto: Marcus Lundstedt

Träd skapar oberoende

Vi-skogen arbetar tillsammans med lokala bondeorganisationer i östra Afrika. På så sätt lever kunskapen kvar i området utan att vara beroende av Vi-skogens närvaro. En del av Vi-skogens arbete går ut på att stärka de lokala bondeorganisationerna, så att de kan tillgodose sina medlemmars behov på bästa sätt. Fokus ligger på demokrati, planering och uppföljning.

Bli månadsgivare

15 träd 15 TRÄD
10 träd 10 TRÄD
5 träd 5 TRÄD

Ta del av vårt arbete i östra Afrika!

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

Tillsammans blir vi starkare. Följ oss på sociala medier.

Laddar
Öppna din Swishapp och avsluta betalningen där Öppna Swish-appen