Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)

Vi-skogens projekt för klimatkompensation ligger i västra Kenya och heter Kenya Agricultural Carbon Project (KACP). Projektet riktar sig till småskaliga bönder som har tillgång till mindre än 1 hektar mark. Cirka 30 000 bönder medverkar i projektet, varav 70 % är kvinnor.

Genom Vi-skogen får bönderna kunskap om hållbara jordbruksmetoder (Sustainable Agricultural Land Management, SALM) och kan sedan implementera dessa på sina egna gårdar. Metoderna, som t.ex. trädplantering och komposttäckning, återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, som i sin tur ökar familjernas intäkter.

Jane Atieno Omulu är med i en kvinnogrupp med 17 medlemmar och medverkar med stor framgång med sin gård i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt Kenya Agriculture Carbon Project. ”Förr åt vi oftast en måltid per dag, idag äter vi minst tre. De som är gladast över den nya gården är mina barn. De älskar sitt nya liv. Det växer mat överallt, klimatet är bättre och varje dag behöver inte vara en kamp.” Foto: Elin Larsson

Metoderna förbättrar även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter (som torka och skyfall). Samtidigt lagrar metoderna in mer kol i jorden jämfört med konventionellt jordbruk. Denna kol räknas om i kolkrediter där varje ton koldioxidekvivalent utgör 1 kolkredit.

Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor (så kallad agroforestry), marktäckande grödor och komposttäckning på sina gårdar.

Den mängd kolkrediter som säljs till företag och privatpersoner ger direkt betalning till medverkande bönder. En viktig aspekt i projektet är att intäkterna från koldioxidinlagringen endast ses som en bonus för de medverkande jordbrukarna: Den största vinsten för familjerna är att skördarna ökar, vilket leder till mer mat på bordet och högre inkomster från försäljning av överskottet. Projektet genererar därmed inte bara miljömässiga fördelar, utan även ekonomiska och sociala vinster för tiotusentals familjer runt Victoriasjön.

Projektet omfattar ett område på cirka 22 000 hektar i Nyanza-provinsen och Västra provinsen Kenya, i områdena runt städerna Kisumu och Kitale. Projektet startades tillsammans med Världsbankens BioCarbon Fund år 2009. När avtalet mellan aktörerna tecknades var projektet det första som lagrade koldioxid i både träd och mark i Afrika. Det var också ett av de första projekt som gjorde det möjligt för deltagande bönder att belönas för den miljötjänst som de tillhandahåller genom att minska utsläppen av växthusgaser baserat på sitt arbete inom hållbart jordbruk.

Metodiken, som heter VM0017 Sustainable Agricultural Land Management (Läs mer: https://verra.org/salm_methodology_approved/), är framtagen av Vi-skogen, Världsbankens BioCarbon fund och Unique forestry and land use. Metodiken är utformat för att passa småskaliga bönder. Målet är att öka böndernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, öka livsmedelstryggheten genom ökad produktivitet på gården, öka böndernas inkomster och samtidigt minska växthusgasutsläppen från jordbruket. Metodiken har fått globalt erkännande och är certifierat av Verfied Carbon Standard (VCS) genom Verra.

Vartannat till vart tredje år genomförs verifieringar av projektet av en tredje, oberoende part. Varje år genomförs även olika uppföljningar och kontroller, bland annat gällande skadedjursbekämpning, livelihoods, vilka aktiviteter bönderna genomfört och hur dessa har skett.