Den jämställda generationen förverkligar kvinnors rättigheter genom agroforestry

Det är nu 25 år sedan regeringar över hela världen antog Pekingdeklarationen, en handlingsplan som antogs av FN:s 191 medlemsstater för att förverkliga jämställdhet över hela världen.

Det är fortfarande den mest progressiva globala överenskommelsen som behandlar kvinnors och flickors rättigheter. Men trots att framsteg har gjorts inom olika områden som utbildning och hälsa, finns det mycket kvar att uppnå. Inom jordbrukssektorn kämpar kvinnor fortfarande för att få tillgång till och kontroll över produktiva resurser. De har fortfarande långt mindre möjligheter än männen och tar samtidigt fortfarande störst ansvar för det obetalda arbetet i hemmet – särskilt bland småskaliga jordbrukare. Könsbaserad diskriminering och våld förstärks ytterligare av negativa sociala normer och stereotyper i samhället som över tid har normaliserat ojämställdhet mellan könen. Ett aktivt och meningsfullt deltagande i beslutsfattandet pågår på alla nivåer och kräver särskild uppmärksamhet. Ojämlikhet mellan könen har mycket att göra med maktförhållanden där patriarkala strukturer genom åren har drivit kvinnor bort från rampljuset och därmed förnekat dem sina mänskliga rättigheter.

Enligt en studie utförd av IUCN om ”Könsbaserat våld och miljöförbindelser: Ojämlikhetens våld” påverkar klimatkrisen flickor och kvinnor negativt eftersom ökad konkurrens om minskade naturresurser har lett till de i högre grad utsätts för könsbaserat våld och utnyttjas i högre grad.

Hållbara jordbruksmetoder (SALM) kräver att kvinnor och män arbetar tillsammans för att uppnå välstånd. Uteslutning av kvinnor kan ha allvarliga följder eftersom vi alla är en del av systemet när det gäller utnyttjandet av naturresurser. SALM-modellen är en inkluderande strategi som säkerställer både nuvarande och kommande generationer tillgång till naturresurser. Arbetet med hållbara jordbruksmetoder har ökat möjligheterna för kvinnor att delta aktivt och meningsfullt och samtidigt dra nytta av fördelarna med att odla grödor och träd tillsammans (sk agroforestry) på alla nivåer i samhället.

Kvinnor och flickor kräver sina rättigheter. Vi har alla en roll att spela för att se till att kvinnors rättigheter realiseras och skyddas. Tillsammans måste det bli möjligt för kvinnor och flickor att aktivt och meningsfullt kunna delta i frågor som berör dem och samhället. I praktiken betyder det att vara medveten om situationen för kvinnor och flickor, förstå deras sårbarheter och skapa en rättvis plattform för deras engagemang och deltagande.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och måste respekteras för att samhället ska kunna utvecklas. Vi-skogen vill uppmärksamma kopplingen mellan jämställdhet och klimat och fortsätter att samarbeta med partners och andra intressenter för att uppnå lika rättigheter för kvinnor, flickor, män och pojkar.

”Jag är Generation Equality! Vi kan göra detta tillsammans!”

Av

Joy Kivata