Så ökar du den biologiska mångfalden

– Utan biologisk mångfald finns vi faktiskt inte, säger Linnea Pasquier, rådgivare i klimatfrågor på Vi-skogen. Linnea berättar varför biologisk mångfald är viktig och tipsar om saker du själv kan göra för att öka den biologiska mångfalden.

Vad är biologisk mångfald egentligen?
– Den mest populära definitionen av biologisk mångfald är mängden arter/ levande organismer inom ett specifikt ekosystem eller region. Biologisk mångfald är egentligen mer komplext än man kan önskas tro och inkluderar även mångfald inom arter (genetisk variation) och ekosystem. Med det sagt, är det väldigt svårt att mäta eftersom biologisk mångfald inkluderar många komponenter och är platsspecifikt.

Men varför är det viktigt?
– Utan biologisk mångfald finns vi faktiskt inte! Först och främst ger den oss ett brett utbud av ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och välbefinnande. Till exempel är pollinering av olika bin och insekter fundamentalt för att vi ska kunna producera mat.
Biologisk mångfald fungerar även som en försäkring mot hot, t.ex. klimatförändringar, naturkatastrofer, sjukdomar eller andra angrepp. Ett rikt växt- och djurliv ökar chanserna att överleva, eftersom flera arter uppfyller samma funktion och kan ta över om en likartad art hotas. T.ex. i samband med klimatförändringarna har nederbördsmönstren förändrats vilket gjort granbeståndet mer mottagligt för granbarkborreangrepp.
Eftersom stor andel av Sveriges skog består av enbart gran och tall, har konsekvensen blivit att stora ytor skog huggits ner. Om en mångfald av trädarter funnits hade inte så stora arealer varit drabbade av angrepp och konsekvent avskogade. Genom att bevara mångfalden minskar vi sårbarheten i våra ekosystem!

Kan du beskriva hur Vi-skogen arbetar för en ökad biologisk mångfald?
– När endast en typ av gröda odlas och kemiska bekämpningsmedel används minskar den biologisk mångfalden. Vi-skogen arbetar med agroforestry vilket är en samodling av träd och grödor. Det jordbrukssystemet har en högre biologisk mångfald jämfört med konventionellt jordbruk eftersom flera olika grödor, träd och buskar kombineras på samma yta.
Resultatet – hög agrobiodiversitet!
Agrobiodiversitet är en mångfald av djur, växter och mikroorganismer som direkt eller indirekt bidrar till jordbruket. Vi-skogen har precis avslutat en vetenskapligt förankrad studie som kvantifierar och mäter agrobiodiversiteten på ett urval gårdar i Tanzania och Kenya.
Det ska bli intressant att se resultaten, jag är bombsäker på att implementering av agroforestry visar på en positiv utveckling för den biologiska mångfalden – men bra att ha kvantitativa data som bekräftar.
Förutom agroforestry arbetar vi med andra hållbara jordbruksmetoder, till exempel minskad jordbearbetning och täckodling, på så vis gynnas även jordens mikroorganismer – en fundamental pelare för biologiska mångfalden och jordhälsa.
En sista häftig metod vi arbetar med är push och pull tekniker, som går ut på att minska trycket av skadedjuren genom att stöta bort dem (push), kombinerat med att attrahera skadedjuren bort från grödorna genom att plantera särskilda växtarter. Detta gör att bönder inte behöver använda skadliga kemiska bekämpningsmedel som dödar många andra insekter på köpet. I slutändan handlar allt om att hitta symbioser mellan olika arter, det är nyckeln till ett hälsosamt ekosystem där flora och fauna kan frodas.

Tips till hur du kan bidra till ökad biologisk mångfald:

För dig som bor i stan:

 •  Varje bostadsrättsförening kan plantera blomsterremsor och kontakta den lokala bi-odlar föreningen. Då gynnar du pollinatörer och skapar vackra gårdar. Egenproducerad honung tackar väl ingen nej till?
 • Köpa insektshotell
 • Köpa svenskt naturbeteskött (dyrare men fundamentalt för svensk biologisk mångfald)
 • Konsumera mindre! Köp mindre av ALLT, då minskar avskogningstrycket på våra skogar och andra naturliga ekosystem.
 • Ät mindre av fisk. Våra ekosystem i havet är hård drabbade av överfiske. Prioritera annan växtbaserad kost istället.

För dig som är markägare:

 • Undvik herbicider (mot ogräs) och pesticider (mot insekter) som är skadliga för många arter, inte enbart den art du försöker utrota. Använd istället integrerad skadedjursbekämpning – väldigt effektivt!
 •  Använd en mångfald av näringsrika grödor, arter och sorter, inklusive lokala och traditionella grödor. Vi vill inte att vårt genetiska arv i landskapet ska gå förlorat.
 • Främja specifika arter (till exempel skadedjursbekämpare, lokala och naturliga pollinatörer) genom habitatförvaltning, t.ex. utformandet av lähäckar runt odlingsmark eller skogsbryn. Dessa gröna korridorer är fundamentala habitat för många insekter men även större djur.
 • Bedriv naturbete om du har djur – då räddar du Sveriges mest artrika marker!
 • Bevara skogsfragment runt gården, omvandling av åkerkanter till skogsmark.
 • Plantera in lövträd på skogsmark för att främja en mer artrik skog. Vi vill inte att våra skogar ska vara en monokultur av gran/tall.
 • Undvik jordbearbetning för att förbättra och gynna mikrolivet i jorden.
 • Ersätt annuella grödor med perenn grödrotation