Kommentar till artiklar om klimatkompensation

Agroforestry betyder att träd planteras tillsammans med grödor för att göra jordbruket mer hållbart och effektivt. Foto: Amunga Eshuchi

Under den senaste tiden har klimatkompensation diskuterats flitigt i media. Det är bra att klimatkompensation granskas och diskuteras, det är viktigt att vi som arbetar med klimatkompensation ständigt utvecklas. 

För Vi-skogen är det viktigaste att alla klimatkompensationsprojekt genomförs på ett sätt som är hållbart ur alla aspekter – socialt, miljömässigt, och ekonomiskt, och av, i nära samverkan med och med respekt för de människor som bor i området.

Vi-skogen är en icke-vinstdrivande organisation,

Vi arbetar med rådgivning till småskaliga bönder i östra Afrika, för att stötta familjerna i att plantera träd tillsammans med grödor (så kallad agroforestry) och använda hållbara jordbruksmetoder på sina gårdar.

Syftet är att minska fattigdomen, öka livsmedelstryggheten genom ökade skördar, minska effekterna av klimatförändringar och bidra till en hållbar miljö. Koldioxidinlagringen, via träd och de hållbara jordbruksmetoderna, blir en positiv bieffekt.

Genom trädplantering och de hållbara jordbruksmetoderna förbättras familjernas försörjning. Familjerna ökar sin produktion från gården samtidigt som träden ger familjerna ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. I de hållbara jordbruksmetoderna ingår förutom trädplantering en rad olika aktiviteter, bland annat användning av täckgrödor, kompost från löv, kompostgödsel och marktäckning med restmaterial från skördar. Dessutom ökar jordens näringsvärde.

Grundtanken i Vi-skogens arbete är alltså att böndernas skördar ska öka och att deras jordbruk ska bli mer hållbara och motståndskraftiga, så att de får en stabilare ekonomi och tryggad matförsörjning.

Vi-skogen arbetar alltid i direkt och nära samarbete med lokala bondeorganisationer och bönderna själva, som självklart själva väljer om de vill vara med i projekten.

Träden planteras av bönderna på deras gårdar, bland grödor, aldrig i i sk ”plantager” med monokultur. Trädplanteringen konkurrerar inte med jordbruksmark, utan bidrar tvärtom till ett mer hållbart och effektivt jordbruk.

Om projekt ska vara långsiktigt hållbara måste de har ägarskap av lokalbefolkningen.

Det går inte att kompensera bort de negativa effekterna av fossila utsläpp. Men att plantera träd som bidrar till att mer koldioxid lagras i träd och mark är det ett sätt att påverka de effekter som fossila utsläpp orsakar, och förhindra eller i alla fall sakta ner den globala uppvärmningen.

Agroforestry, dvs trädjordbruk, samt andra hållbara jordbruksmetoder är ett sätt att motverka den den globala uppvärmningen. Det är ett effektivt sätt att minska fattigdom och minska klimatförändringarnas effekter – samtidigt som koldioxid lagras in i träd och mark.

Men vi måste också minska användningen av kol, olja, naturgas, bensin och diesel kraftigt, samt ställa om till förnybar energi.

Klimatet kommer att reagera på våra utsläpp under lång tid framöver även om de globala utsläppen skulle minska omedelbart.

För Vi-skogen är det också viktigt att de som klimatkompenserar har gjort en översikt över sin klimatpåverkan, och noga tänkt igenom vad de själva kan ändra på. Klimatkompensera bör man göra för de resor – eller andra aktiviteter – man anser är nödvändiga, övriga bör man avstå ifrån. Detta uppmanar vi alla våra kunder till.

Jenny Wickström, talesperson klimatkompensation

Läs mer:

https://www.dn.se/debatt/klimatkompensera-med-trad-pa-svensk-mark-i-stallet/

https://www.dn.se/nyheter/sverige/sas-berakningar-ger-fyra-ganger-mindre-utslapp-an-konkurrenters/