Vi-skogen fasar ut ur Rwanda

Maesopsis Enimii. Foto Elin Larsson.

Maesopsis Enimii. Foto Elin Larsson.

Vi-skogens styrelse har beslutat att fasa ut biståndet till Rwanda. Beslutet är en konsekvens av minskade intäkter och behov av att stärka verksamheten i östra Afrika.

– Vi är stolta över det arbete vi bedrivit i Rwanda under 16 år. Det är ett ledsamt men nödvändigt beslut, säger styrelsens ordförande Unn Edberg.

Östra Afrika karaktäriseras av växande hunger, fattigdom, ojämlikhet och en eskalerande klimatkris. Samtidigt som detta är viktiga skäl för Vi-skogen att arbeta i regionen, ställer det också större krav att kunna anpassa biståndet och möta ökande behov. Vi-skogen behöver därför öka projektvolymen på de platser organisationen verkar.

Vi-skogen är idag verksamma i fyra länder i östra Afrika – Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania – och Rwanda är det land där regeringen har kommit längst i att arbeta med hållbara jordbruksmetoder. Landets agroforestry-strategi bidrar till att skapa bättre möjligheter att förse befolkningen med mat. Landets skogssektorplan innefattar också agroforestry. Rwanda är samtidigt det land där Vi-skogen har minst verksamhet.

För att stärka verksamheten i regionen och arbeta mer (bistånds)effektivt har styrelsen därför beslutat att avveckla Vi-skogens verksamhet i Rwanda. Detta gör det möjligt att minska kostnaderna för den egna organisationen och samtidigt öka biståndet i övriga länder.

Bakgrunden till beslutet är en organisationsöversyn från 2019. Översynen pekar på behov av investeringar för att stärka den egna organisationen, samtidigt som kostnaderna behöver minska. Verksamheten är för tunt spridd mellan de fyra länder där Vi-skogen verkar.

Översynen rekommenderade en rad förbättringsåtgärder. En handlingsplan togs fram, men implementeringen har blivit försenad till följd av Covid 19-pandemin. Under samma tid har Vi-skogen haft vikande intäkter. Insamlingen har minskat, liksom finansieringen från biståndsfinansiärer, såsom EU.

Regionkontoret har fått i uppdrag att ta fram en utfasningsplan för verksamheten i Rwanda. Utfasningsplanen inkluderar även ett ansvarsfullt avslut gentemot våra anställda och partners i landet.

Vi-skogen började arbeta i Rwanda 2005 och har arbetat med ett starkt fokus på trädplantering, konstruktion av terrasser samt bioenergi. Vi-skogen har planterat cirka 18 miljoner träd i Rwanda sedan starten.