Frågor och svar om klimatkompensation

Hur kan man göra som privatperson eller företag för att minska sina egna utsläpp?

Som privatperson kan du minska dina egna utsläpp genom att till exempel börja åka mer kollektivt och cykla istället för att ta bilen, flyga mindre, äta mer vegetariskt och minska matsvinnet, handla på second hand och ha klädbytarkvällar med kompisar, välja bort linjära produkter och enbart köpa cirkulärt, och välja en el- och uppvärmningslösning utan fossila bränslen.  Det är svårt att nollställa sina utsläpp och det är därför Vi-skogen erbjuder klimatkompensation som kan komplettera ett redan pågående hållbarhetsarbete. Genom att analysera vad dina utsläpp kommer ifrån är det enklare att vidta åtgärder för att minska dessa. Detta kan exempelvis göras via Vi-skogens klimatkalkylator. 

Som företag handlar det om att analysera sina utsläpp för att veta hur mycket växthusgaser verksamheten de facto släpper ut – och vilka källor som primärt driver upp utsläppen och hur dessa kan förändras. En del företag, särskilt inom producerande verksamhet, har sina primära utsläpp inom vad som kallas scope 1, det vill säga direkta utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen i tillverkningen. Andra företag har tyngdpunkten inom scope 2 som rör indirekta utsläpp av växthusgaser från förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vissa företag har stora utsläpp inom scope 3 som rör indirekta utsläpp genom inköp av varor och tjänster, t.ex. resor, hotellnätter, materialförbrukning (källa: https://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq). Enkla tips att snabbt minska sina utsläpp är att genomföra fler webbaserade möten, resa mindre med flyg, ställa om till miljömärkt el och erbjuda vegetarisk kost på olika typer av event.

Genom att arbeta aktivt med att minska sin klimatpåverkan och klimatkompensera för resterande utsläpp bidrar du/ditt företag till klimatnytta. Samtidigt förmedlar du/ditt företag till politiker, företag, medarbetare, kunder, vänner, familj och bekanta att du tar ansvar för de utsläpp som ditt/ditt företags handlande innebär och som du/ditt företag ännu inte lyckats åtgärda.

Vilka klimatkompenserar?

Vi-skogen samarbetar med företag och privatpersoner som ingår i frivilliga åtagande att kompensera utsläpp genom organisationens projekt. Vi-skogen ser klimatkompensationen som en positiv del av en rad åtgärder som företag/privatpersoner kan göra i sitt aktiva arbete för att minska sin klimatpåverkan. Många företag klimatkompenserar för hela sin verksamhet medan andra klimatkompenserar för en viss del. Sedan 2019 erbjuder Vi-skogen även klimatkompensation till privatpersoner. Privatpersoner kan klimatkompensera allt från en resa till en fest, eller sin totala konsumtion och dess klimatpåverkan.

Studier visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp tre gånger så fort än de företag som inte klimatkompenserar. (Källa: The bottom line report 2015/Ecosystem marketplace). Många företag väljer också att klimatkompensera för mer än vad de själva släpper ut vilket Vi-skogen uppmuntrar. Idag kompenserar allt ifrån tjänsteföretag till detaljhandelskedjor genom Vi-skogen. Både stora och små företag kan klimatkompensera.

Varför satsar Vi-skogen på klimatkompensation?

Vi-skogen har arbetat med fattigdomsbekämpning i östra Afrika i 35 år och vi vet vikten av att bekämpa fattigdom och klimatförändringar tillsammans. Klimatkompensation är ett sätt som Vi-skogen arbetar med för att bekämpa fattigdomen i områden som är särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter. Vi-skogens klimatkompensationsprojekt sätter lika stort värde på sociala och ekonomiska som miljömässiga effekter. Förutom att effektivt lagra in koldioxid i träd och mark bidrar Vi-skogens klimatkompensationsprojekt även till att öka böndernas skördar och inkomster, stärka familjernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter och ger familjerna möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom.

Vad är viktigt vid val av aktör för klimatkompensation?

Idag finns det ett stort antal aktörer på marknaden som säljer klimatkompensation. Intresset för och behovet av tjänsterna har ökat markant de senaste åren. Oavsett vilken aktör man väljer anser Vi-skogen att det är viktigt att projektet är certifierat av en vedertagen internationell standard. Detta är viktigt inte minst vad gäller t.ex. inrapportering av hur mycket kol ett projekt lagrat in. I ett certifierat projekt kontrollerar en tredje part att de kolkrediter som aktören säljer verkligen finns. En certifiering säkerställer även bland annat:

 • Additionalitet: Klimatnyttan skulle inte ha skett utan de resurser som investeras i projektet.
 • Mätbart: Utsläppsminskningarna ska vara kvantifierbara och ha skett genom vedertagna och erkända mätmetoder. Verifiering ska ske genom en oberoende tredje part.
 • Verifierbarhet: Utsläppsminskningarna ska regelbundet verifieras och beräknas av tredje part.
 • Spårbarhet: Projekten och dess krediter ska vara spårbara och hanteras i ett offentligt register. Detta säkerställer att kolkrediterna inte säljs flera gånger.
 • Permanens: Klimatkompensation ska ge en beständig och långsiktig klimatnytta.

Vi-skogen anser också att klimatkompensationsprojekt alltid ska utgå från alla tre aspekter inom hållbar utveckling och således lägga lika stort fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska mervärden och konsekvenser. Vi-skogens projekt omfattar dessutom alltid anpassning till klimatförändringarnas effekter och arbetar för att bevara och öka biologisk mångfald.

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt Kenya Agricultural Carbon Project är certifierat av Verra genom Verified Carbon Standard som är en globalt vedertagen certifiering och en av de största certifieringarna på marknaden som även vunnit flera priser. (Läs mer: https://verra.org/project/vcs-program/)

Vi-skogen är inte en vinstdrivande aktör utan en biståndsorganisation med ett 90-konto vilket innebär att Vi-skogen följer de regler och lagar som regleras i och med detta.

Finns det risk att Vi-skogen dubbelbokför, d.v.s. att ett ton kol säljs flera gånger inom Kenya Agricultural Carbon Project?

Vi-skogen registrerar alla certifikat/köp i Verra Registry, som är ett onlineregister och en marknadsplats för klimatkompensationscertifikat. Verra säkerställer således att kolkrediterna inte säljs fler gånger.

Finns det risk för att Vi-skogen bidrar till att företag legitimerar fortsatt användning av fossila bränslen?

Klimatkompensation ska inte ses som en slutgiltig lösning på klimatproblemen, men det är en av flera effektiva åtgärder som kan användas redan i dag och som förutom att lagra in koldioxid i träd och mark även bidrar till att minska fattigdomen i östra Afrika. Vi-skogens erfarenhet är att företag och organisationer som klimatkompenserar genom Vi-skogen dessutom arbetar aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan. Studier visar dessutom att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp tre gånger så fort än de som inte klimatkompenserar. (Källa: The bottom line raport 2015/Ecosystem marketplace)

Hur jobbar Vi-skogen internt med sina egna utsläpp?

Vi-skogen försöker alltid arbeta som organisationen lär och kompenserar därför de utsläpp som ännu inte lyckats åtgärdats. Vi-skogen adderar även utsläppen som tagits fram med 10 %. På så sätt kan Vi-skogen kompensera för de delar som eventuellt fallit bort i uträkningen.

Vilka slags träd är det som planteras?

Vilka träd som planteras utgår ifrån de enskilda böndernas förutsättningar och önskemål. Vi-skogen rekommenderar över 40 olika trädsorter till de bönder som deltar i projektet. Alla träd är så kallade agroforestryträd som lämpar sig för de förhållanden och den miljön de planteras i, för att göra bäst nytta. Träden som Vi-skogen främjar är träd som är långsiktigt hållbara, går att samplantera och ger extra fördelar med grödor och passar de lokala förutsättningar som vi arbetar i. Vi tittar på alla bönders olika förutsättningar och möjligheter när det kommer till agroforestry. Olika träd passar att växa på olika sorters mark och detta tar vi självklart hänsyn till i vår dialog med bönderna vi arbetar med (vilket innebär att olika bönder planterar olika typer av träd). Vill du läsa mer om agroforestry kan du göra detta här: http://new.worldagroforestry.org/

Hur arbetar Vi-skogen med jämställdhet och kvinnors deltagande i Kenya Agricultural Carbon Project?

Kenya Agricultural Carbon Project har framgångsrikt lyckats involvera kvinnliga bönder med småskaligt jordbruk – idag är cirka 70 procent av projektdeltagarna kvinnor. Detta har möjliggjorts delvis genom att Vi-skogen utvecklat ett angreppssätt med ett projektupplägg där det inte krävs ett formellt ägande av mark för de bönder som deltar. Det är ovanligt för koldioxidprojekt. Ofta kräver projekt ett formellt ägandebevis av mark men i Kenya Agricultural Carbon Project kan alla som har tillgång till mark, t.ex. familjeägdmark, delta i projektet. Det gör att kvinnor som normalt utestängs från kolinlagringsprojekt och utbildning i hållbara jordbruksmetoder nu får möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom.

Vi-skogen arbetar även aktivt med jämställdhet genom demokratiska grupper, organisationsutveckling och utbildning i jämställdhetsfrågor (både på grupp- och hushållsnivå).

Vad är global uppvärmning?

Jordens medeltemperatur ökar. Klimatet har historiskt sett alltid varit i förändring men de senaste 100 åren har medeltemperaturen i världen ökat mycket snabbare än vad som är normalt. Den globala uppvärmningen är med andra ord den onaturliga temperaturhöjningen som mänskligheten påverkat främst genom bränning av fossila bränslen som olja och kol.

Vid förbränningen bildas koldioxid, en av de växthusgaser som bidrar till jordens uppvärmning. Atmosfärens växthusgaser släpper igenom kortvågig strålning från solen men absorberar delvis den långvågiga värmestrålning som jorden sänder ut. Detta gör att jordens lägre atmosfär värms upp och jorden blir allt varmare.

Uppvärmningen är ett stort hot mot planeten och mänskligheten då viktiga ekosystem kollapsar och djur- och växtarter dör ut.  Den ökade temperaturen resulterar även i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Detta är bara några av de katastrofala konsekvenser den globala uppvärmningen innebär och redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. De som drabbas hårdast är människor som lever i fattigdom som inte har möjlighet att anpassa sig till de klimatförändringar som uppvärmningen för med sig.[1]

Vad är klimatkompensation? (fördjupning)

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser från en verksamhet, som man inte lyckats undvika, kompenseras genom att koldioxid binds genom åtgärder, som motsvarar lika stor del eller större del, utanför den egna verksamheten.  Det kan ske genom att träd planteras och hållbara jordbruksmetoder används, eller genom investeringar i förnyelsebar energi, energieffektivisering. Det finns också en reglerad marknad för köp av utsläppsrätter.

Vi-skogen erbjuder klimatkompensation genom projekt där småskaliga bönder planterar träd tillsammans med grödor (så kallad agroforestry) och använder sig av hållbara jordbruksmetoder på sina egna gårdar. Detta innebär att träd och mark tar upp motsvarande mängd växthusgaser som man önskar att kompensera för. Växthusgaserna som man önskar kompensera för mäts i ton koldioxidekvivalenter (t CO2e). Vi-skogens klimatkompensation är kopplat till den frivilliga marknaden där aktörer som på frivillig basis vill minska sin klimatpåverkan verkar.

Vi-skogen ser inte klimatkompensation som en slutgiltig lösning utan ett sätt att komma åt den klimatpåverkan som i dagsläget inte kan undvikas.

Det finns tre olika marknader för klimatkompensation i Sverige:

 • Klimatkompensation genom den frivilliga marknaden: Företag och privatpersoner kan köpa en klimatkompensationskredit som finansierar en insats som minskar utsläpp av växthusgaser, t.ex. genom trädplantering och hållbart jordbruk. Vi-skogens klimatkompensation är kopplat till den frivilliga marknaden där aktörer som på frivillig basis vill minska sin klimatpåverkan verkar.
 • Klimatkompensation genom utsläppsrätter: Företag betalar för en utsläppsrätt från EU:s handelssystem. Målet är att företag ska minska sina utsläpp för att undvika kostnader för utsläppsrätter.
 • Klimatkompensation genom FN-reglerade Clean Development Mechanism projekt (CDM): Företag betalar för en konkret åtgärd för att minska utsläpp av växthusgaser via reglerade projekt.

Ett företags direkta och indirekta utsläpp kan delas in i tre scopes enligt The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Det är en vedertagen internationell redovisningsstandard som idag används av såväl regeringar som företag och organisationer. Företag kan redovisa sina utsläpp och kompensera enligt denna klassificering.

 • Scope 1: Alla direkta utsläpp av växthusgaser. Detta inkluderar förbränning av fossila bränslen (bensin, olja och kol) som sker vid tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon/ maskiner.
 • Scope 2: Indirekta utsläpp av växthusgaser. Detta är utsläpp som uppstår genom förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Scope 3: Andra indirekta utsläpp av växthusgaser som inte ingår i scope 2 och som uppstår i ett företags värdekedja. Detta inkluderar utsläpp från inköp av varor och tjänster. Här ingår transportrelaterade aktiviteter i fordon som inte ägs av företaget, t.ex. logistik, flygresor, taxi. Även outsourcade aktiviteter samt hotellnätter, avfall och materialförbrukning ingår. (källa: https://ghgprotocol.org/calculationg-tools-faq)

[1] https://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/konsekvenser/1124276-konsekvenser-klimat

Lär dig mer om hur vi mäter och verifierar här.