Om klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Detta görs genom att investera i aktiviteter som på kort eller lång sikt minskar eller binder växthusgaserna. Vi-skogens klimatkompensation sker genom trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Det innebär att träd och mark absorberar växthusgaser, som mäts i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Vi-skogen har arbetat med hållbar utveckling i östra Afrika sedan 1983, alltid i ett nära samarbete med de bönder och bondeorganisationer vi jobbar med. Dessutom har vi med över 10 års erfarenhet från klimatkompensation, med fokus på att långsiktigt bygga upp bönders kapacitet, öka deras motståndskraft mot klimatförändringar, som torka och skyfall, och bidra till att minska den globala uppvärmningen.

I västra Kenya har jordbruksmarken utarmats så kraftigt att många småskaliga bönders möjligheter till försörjning hotas. Klimatförändringarnas effekter gör det dessutom allt svårare för bönderna att bedriva ett lönsamt jordbruk. Detta vill Vi-skogen förändra – men bara tillsammans kan vi göra riktig skillnad. 

Vi-skogens mål med klimatkompensation

Vi-skogens mål med vår verksamhet är att utrota fattigdom, minska effekterna av klimatförändringar och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. En positiv effekt av våra metoder, trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder, är att koldioxid binds i träd och mark. I våra klimatkompensationsproject räknas denna koldioxid om till kolkrediter som i sin tur kan säljas som klimatkompensation och därmed ge extra intäkter till bönderna. På så sätt kan vi bidra till minskad fattigdom, säkra bondefamiljernas tillgång till mat genom ökad jordbruksproduktivitet och varieration på grödor och minskade effekter av klimatförändringarna.

FAKTA

Projekt: Kenya Agricultural Carbon Project (KACP)
Plats: Västra Kenya (Bungoma, Kisumu och Siaya Counties)
Impelmenterande organisation: Vi-skogen
Medverkande: Cirka 30 000 småskaliga bönder (organiserade i 1731 registrerade grupper), varav 70 % kvinnor.
Uppskattad total utsläppsminskning 2030: Minst 1 miljon ton CO2e
Projektperiod: 2009-2030
Standard för verifiering: Verified Carbon Standard (VCS) genom Verra
Metodik som används: VM0017 Sustainable Agricultural Land Management (SALM)