Debattartikel i flera länsmedier: Viljan att ge är fortfarande stark

Biståndsknappen Foto Marcus Lundstedt

Det påtalas ofta från politiskt håll att vi inte har råd att ge mer till fattiga länder. Men såväl granskningar av svenska folkets biståndsvilja som resultaten av våra egna insamlingar genom pantknappen på återvinningsstationer i landet visar att svenskarna är fortsatt engagerade i världens utveckling, skriver Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen.

Coronakrisen innebär tuffa utmaningar för alla. Pandemin drabbar oss på flera fronter: direkta folkhälsoeffekter, långtgående nedstängning av samhället och för många en påtaglig ekonomisk nedgång. I ett sådant sammanhang skulle man instinktivt kunna förstå om budgetprioriteringarna skärps och den politiska kursen riktas om mot den mer omedelbara välfärden på hemmaplan.

Men ganska snart står det tydligt att hållbarheten i ett sådant resonemang haltar. Där Sverige drabbats hårt av Covid-19 har många länder i Afrika, Sydasien och Latinamerika drabbats åtskilligt värre. FN räknar med att ytterligare 130 miljoner människor världen över kan drabbas av svält enbart på grund av coronakrisen. Då led redan 690 miljoner av undernäring innan viruset slog till.

Vi måste med andra ord fortsätta ge, av solidaritet med dem som har det mycket svårare än oss. För sällan har det varit tydligare att vi alla i hela världen hänger ihop. Det som är dåligt för ett land blir dåligt för alla om vi inte tar ansvar för varandra. Och lyckligtvis underkänner svenskarna faktiskt politiska förslag om att minska åtagandena till utvecklingsländerna. Bland annat visade Sidas årliga mätning av svenskarnas inställning till biståndet 2020 att attityden ligger kvar på samma nivå som 2019. ”En klar majoritet, 76 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder”, rapporterade Sida. 55,8 procent anser vidare att nivån på biståndet ”är lagom eller bör öka”, mot 35,8 procent som anser att det bör ”minska eller slopas”.

Samma positiva attityd hos allmänheten till att bidra till fattigdomsbekämpning finner också vi i vår egen verksamhet. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med trädplantering och stöd till småbönder i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 141 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. En avgörande komponent i vårt arbete är insamling genom pantknappen på återvinningsstationerna i Coops butiker runt landet. Genom att trycka på alternativet att skänka panten till Vi-skogen bidrog svenska folket med fantastiska 6,9 miljoner kronor under 2020, vilket gjorde att 345 000 träd kunde planteras i Östafrika. Och det mitt under coronakrisen.

Svenskarna har med andra ord skäl att vara stolta över deras betydelsefulla bidrag till att motverka pandemins skadeverkningar i fattiga länder. Och våra politiker har anledning att noga sondera bistånds- och insamlingsviljan hos allmänheten innan de vänder sig bort från dem som behöver vårt stöd som mest just nu.

 

EVA ÅBERG

Verksamhetschef
Vi-skogen

Av

Eva Åberg