Satsa på den livsviktiga mångfalden – plantera träd

Mamma Lilian Ochieng med barnen Frida och Eliezel, planterar träd på sin gård i Kisumu, Kenya. Foto: Elin Larsson

En miljon djur och växtarter hotas idag av utrotning* och varje dag förloras arter för att aldrig komma tillbaka. Det är en både sorglig och skrämmande tanke, men visste du att biologisk mångfald är en förutsättning för människans överlevnad?

Naturen, som vi känner den, är beroende av en enorm mängd olika livsformer – olika naturtyper, många olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna – för att jordens ekosystem ska fungera. Om mångfalden hotas kan ekosystemen som ger oss rent vatten, grödor och bördiga jordar helt enkelt kollapsa.

Avskogning är ett skäl till att den biologiska mångfalden hotas. När skog avverkas för att istället bli odlingsmark för en enda gröda, eller trädplanteringar med en enda trädsort, försvinner många arter och med dem livsviktiga funktioner, så som pollinering och vattenrening. Sättet vi i dag bedriver jord- och skogsbruk på, bidrar ofta till att förstöra arters livsmiljöer. Globalt står jordbruket för omkring 70 procent av den beräknade förlusten av biologisk mångfald på land**.

Detta är såklart en svår fråga – vi behöver stora och produktiva jordbruk för att föda jordens allt större befolkning.

Men det finns sätt att både öka jordbrukens effektivitet och bevara den biologiska mångfalden. Ett sätt är agroforestry, trädjordbruk, metoden att plantera träd bland grödorna i jordbruket.

Förutom att träden bidrar till att binda kol i vegetation och mark, och på så sätt minska klimatförändringarna, hjälper de bönderna att skydda sig mot klimatförändringarnas effekter. Träden skuggar, binder jord och ökar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar, de ger tillgång till ved och en mångfald av näringsrik mat. Träd i jordbrukslandskapet kan också öka markens förmåga att fånga upp och bibehålla vatten i marken och fylla på grundvatten.

Dessutom bidrar trädjordbruk, agroforestry, till att bevara den biologiska mångfalden. I ett agroforestryjordbruk är mångfald, att odla flera olika grödor och plantera en mängd olika sorters träd, avgörande för framgången.

Agroforestry kan skapa viktiga livsmiljöer för en stor variation av växt- och djurarter, exempelvis pollinerare som bin, som är en förutsättning för grönska och frukt. Agroforestry bidrar även till att skapa så kallade ”ekologiska korridorer”, där arter kan sprida sig i landskapet, något som är avgörande för deras fortlevnad.

Träden är naturens superhjältar – det har vi på Vi-skogen vetat länge! Vi kan ta hjälp av träden nu när läget för vår jord börjar bli akut. Om vi inte vänder utvecklingen med den minskande biologiska mångfalden hotar vi helt enkelt vår egen existens. Vi måste bli fler som förespråkar trädens superkrafter, och fler som kräver att man satsar på fungerande, naturliga jordbruksmetoder i större skala.

Så som träd planterade bland grödor.

Anna Tibblin, Generalsekreterare, Vi-skogen