Trädplantering viktigt men måste göras på rätt sätt

I fredagens DN beskrivs hur ett forskarlag kommit fram till vilken enorm påverkan det skulle ha på tillförseln av växthusgaser till atmosfären om man planterade stora mängder träd. Man beskriver hur stora ytor på jorden som skulle kunna användas till trädplantering utan att jordbruksmark skulle behöva tas i anspråk, och de effekter det skulle ha.

Att träd är naturens superhjältar är ingen nyhet. Vi på Vi-skogen har ägnat oss åt trädplantering i östra Afrika sedan 1983, och vet vilka effekter träd har på jordkvalitén, erosionsrisken, på grödorna som växer runtomkring och en mängd andra saker.

Att plantera träd i stora mängder har mycket riktigt en fantastisk effekt på de skenande klimatförändringarna.

Men planterar man stora arealer med plantager, kan man motverka en viktig poäng: den dubbla effekten där man påverkar både klimat och människor.

Agroforestry är en metod för hållbart jordbruk, där träd planteras bland grödor av jordbrukare. Genom att blanda träd och grödor tillsammans, och undvika monokultur, hjälper träden till att binda jorden och  göra den bördigare, både genom att kväve binds, och genom att löven från träden faller ner, blir kompost och håller fukten kvar. Trädet ger dessutom skugga, ved och byggmaterial, foder åt djuren och frukter som människan kan äta.

Resultatet blir större skördar, vilket ger mat på bordet och ekonomisk säkerhet till bonden, som kanske kan skicka sina barn till skolan eller investera i sitt lantbruk för överskottet. Träd planterade på det här sättet har både klimatmässiga, ekonomiska och sociala positiva effekter och bidrar även till biologisk mångfald.

Forskningsrapporten som presenteras i DN är otroligt viktig och intressant, men två ytterligare poänger finns:

  • Alla trädplanteringsprojekt måste göra i samverkan med och med respekt för de människor som bor i området. De som lever i fattigdom och som är mest utsatta för klimatförändringarna är inte de som ska ytterligare betala för utsläppen som görs.
  • Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man ”räknar bort” jordbruksmarken när man tittar på var träden kan planteras. Att blanda jordbruk och träd – agroforestry – kan vara en av de smartaste metoder som finns.

Maria Schultz, Verksamhetschef Vi-skogen

Av

Maria Schultz